Admitere

PLATFORMĂ ADMITERE 2022

Program înscrieri anul I masterat

Contract de studii+anexa MASTERAT, anul I, FDSA 2022

Program înscrieri anul I licenţă cu frecvenţă şi frecvenţă redusă

Rezultatele intermediare ale concursului de admitere, sesiunea Iulie 2022

Procedură privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în anul universitar 2022

Cerere înscriere 2022

Contract de studii licență, anul I,+ anexă FDSA 2022

Contract de studii, anul I, licență frecvenţă redusă + anexă FDSA 2022

Contract de studii + anexă MASTERAT, anul I, FDSA 2022

Acte necesare:

Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrele special amenajate vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe facultăți, dosarul cu actele originale se depune la prima facultate (unde candidatul dorește să urmeze programul de studii cel mai dorit). Dosarul pentru celelalte facultăți va conține documentele necesare în copie (certificate drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere de la facultate), la care se adaugă o adeverință de confirmare că actele în original s-au depus la prima facultate.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului);
 • diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2022, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • foaia matricolă, în original sau în copie (sau echivalenta acesteia), din care rezultă mediile anilor de studii (pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat din anii precedenți);
 • adeverința medicală tip eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F, parter, numai pentru candidații care optează pentru domeniile Educație fizică și sport, Kinetoterapie, Sănătate, Teatru și artele spectacolului, Muzică; pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL); Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 4 (patru) fotografii tip buletin;
 • chitanța sau dovada de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite candidatului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 200 de lei pentru fiecare facultate. Detalii privind plata taxei de înscriere pot fi găsite în Anexa 5;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 • diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana din cadrul comisiei de admitere cu atribuții în acest sens. 

Detalii privind plata taxei de înscriere la concursul de admitere 2022

1. Cuantumul taxei de înscriere la concurs este:

• 200 de lei pentru fiecare facultate indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează candidatul;
• 150 de lei pentru candidații ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, pentru un singur dosar de concurs (a se vedea articolul 3.11 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați);
• scutire de taxă pentru candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice în funcțiune. De asemenea, copiiipersonalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ și care au vârsta de până la 26 ani(a se vedea articolele 3.10 și 3.13 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat în anul 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați).


2. Plata taxei în LEI se poate face astfel:


a. la casieriile aferente centrelor de înscriere special amenajate;
b. prin POS la centrele de înscriere special amenajate;
c. în contul IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați
Beneficiar Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
Cod fiscal 3127522
d. online, prin intermediul aplicației de înscriere;


3. Cuantumul taxelor de procesare dosar pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE și non-UE este:

• 50 Euro pentru anul pregătitor pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE și non-UE (a se vedea Anexa 4.5);
• 50 Euro pentru candidați cetățeni străini din state membre UE, SEE, CE, care optează pentru programele de studii în limba română de la Facultatea de Medicină și Farmacie;
• 250 Euro pentru candidați cetățeni străini din state non-UE (la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat);
• 250 Euro pentru candidați cetățeni români, UE, SEE, CE și non-UE care optează pentru programul de studii Medicină (în limba engleză).


4. Plata taxei în EURO se poate face prin virament bancar în euro cu următoarele coordonate bancare:


Contul IBAN în euro: RO58RNCB0141032888180186
Beneficiar Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
Cod fiscal 3127522
Banca: BCR Sucursala Galati
Cod SWIFT: RNCBROBU

La explicatii: taxa procesare dosar nr..........; nume prenume candidat; cnp; facultatea; specializarea.

Candidații care nu au cont în euro deschis și vin fizic la UDJG, vor merge la serviciul financiar și vor solicita un formular de trimitere la bancă cu care vor putea achita la ghișeul băncii BCR, în numerar euro, direct în contul UDJG.


5. Pentru candidații care plătesc taxa în conturile menționate mai sus se vor trece următoarele informații:

• numele și prenumele persoanei care candidează (persoanele de sex feminin căsătorite vor trece numele dinaintea căsătoriei);
• codul dosarului, format din 6 caractere alfanumerice (cod generat la accesarea platformei).
Dovada plății trebuie scanată/fotografiată (în format .jpg/.jpeg) și adăugată în platformă la poziția „Chitanța de plată taxă înscriere”.


6. Detalii privind reducerile și scutirile de la plata taxei se regăsesc în capitolul 3 din Metodologia de admitere.

 

Locație:

Strada Domnească nr. 111, Sala AE016 - Licență - 04.07.2022-16.07.2022

Strada Domnească nr. 111, Sala AE001 - Master - 18.07.2022-23.07.2022
 

Program:

Licență

Luni 04.07.2022 - ora 8:30-15:30

Marți 05.07.2022 - ora 8:30-15:30

Miercuri 06.07.2022 - ora 8:30-15:30

Joi 07.07.2022 - ora 8:30-15:30

Vineri 08.07.2022 - ora 8:30-15:30

Sâmbătă 09.07.2022 - ora 9:00-14:00

Duminică 10.07.2022 - ora 9:00-14:00

Luni 11.07.2022 - ora 8:30-15:30

Marți 12.07.2022 - ora 8:30-15:30

Miercuri 13.07.2022 - ora 8:30-15:30

Joi 14.07.2022 - ora 8:30-15:30

Vineri 15.07.2022 - ora 8:30-15:30

Sâmbătă 16.07.2022 - ora 9:00-14:00

Master

Luni 18.07.2022 - ora 8:30-15:30

Marți 19.07.2022 - ora 8:30-15:30

Miercuri 20.07.2022 - ora 8:30-15:30

Joi 21.07.2022 - ora 8:30-15:30

Vineri 22.07.2022 - ora 8:30-15:30

Sâmbătă 23.07.2022 - ora 9:00-14:00
 

Link metodologie admitere: https://admitere.ugal.ro/licenta/metodologie-admitere

Link informații candidați: https://admitere.ugal.ro/anunturi