Misiune

Misiune, strategii și obiective

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi este o instituţie de învăţământ superior care îşi propune să se integreze activ în comunitatea academică atât pe plan naţional, cât şi european.

În acest scop şi în acord cu misiunea facultăţii, planul managerial este structurat pe o serie de obiective care vizează cele două componente majore ale activităţii noastre, şi anume:

 • didactică, a cărei menire este să furnizeze servicii educaţionale (universitare, postuniversitare, masterat, doctorat) pentru formarea iniţială şi perfecţionarea de specialişti în domeniile Drept şi Administraţie publică;
 • de cercetare, care urmăreşte să contribuie la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile menţionate.

Pentru realizarea acestei duble misiuni, Facultatea de Drept și Științe Administrative are în derulare programe de învăţământ superior de înaltă calitate, adaptate la standardele europene în domeniu. În cadrul facultăţii pregătirea se realizează pe două domenii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, la care se daugă cele șase programe de masterat, Dreptul european al afacerilor, Combaterea criminalității informatice,  Carieră judiciară și Științe penale și criminalistică (pentru specializarea Drept) şi Administraţie publică şi integrare europeană și Guvernanță și cooperare transfrontalieră în administrația publică (pentru specializarea Administraţie publică).

Astfel, racordarea la aceşti indicatori permite ca învăţământul în domeniile ştiinţelor juridice şi ştiinţelor administrative de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi să fie parte integrantă a Spaţiului European de Învăţământ Superior (European Higher Education Area) şi a Spaţiului European de Cercetare Ştiinţifica (European Reseach Area).

Cadrele didactice din cele două departamente ale facultăţii (Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale) acoperă toate activităţile didactice din domeniile de studiu Ştiinţe Administrative şi Drept. Disciplinele de specialitate au ca titulari specialişti de prestigiu din justiţie şi administraţie, ceea ce conferă un nivel superior de predare şi o împletire armonioasă a teoriei cu practica.

Ca o recunoaştere a valorii corpului profesoral al facultăţii, aceasta a devenit membră a Asociaţiei Naţionale a Şcolilor şi Instituţiilor de Învăţământ Superior Administrativ, cea de-a II a Conferinţă Naţională a acesteia desfăşurându-se la Galaţi în anul 2003, gazdă şi organizator fiind facultatea noastră.

De asemenea, facultatea acordă un loc privilegiat colaborării cu celelalte instituţii de profil din Europa, prin intermediul reţelei europene de învăţământ superior din domeniul administraţiei publice (NISPAcee) a cărei membră este din anul 2009.

Oferta educaţională a Facultății de Drept și Științe Administrative este una flexibilă, adaptată la cerinţele pieţei muncii şi ale mediului socio-economic din România şi Uniunea Europeană. Programele şi modulele sunt compatibile cu noile standarde naţionale şi europene în domeniu, studentul căpătând rolul cel mai important în procesul didactic-educativ. Dezvoltarea personalităţii studenţilor prin formarea continuă, stimularea gândirii critice, dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor tinerilor şi orientarea lor către autoinstruire, oferirea de modele profesionale şi umane sunt modalităţile prin care se urmăreşte realizarea misiunii noastre.
 
A doua componentă fundamentală în activitatea Facultății de Drept și Științe Administrative este cercetarea ştiinţifică. Şi această activitate este orientată către obţinerea de rezultate cât mai vizibile şi mai trainice atât pentru corpul profesoral al Facultăţii, cât şi pentru studenţii angajaţi în toate formele de învăţământ superior. Deprinderea de competenţe „teoretice” de cercetare din partea studenţilor de la programele de licenţă este corelată cu aplicarea acestor competenţe, mai ales în formele de pregătire postuniversitară (la nivel de masterat şi doctorat), unde activitatea de cercetare ştiinţifică are o pondere semnificativă.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare a cadrelor didactice, menţionăm ca aceasta este organizată pe mai multe planuri:
 • activitatea de cercetare individuală a cadrelor didactice care vizează teme unidisciplinare şi inter-disciplinare în domeniile de predare şi în domenii conexe;
 • activităţi de cercetare în cadrul cercurilor studenţeşti, în care cadrele didactice stimulează creativitatea studenţilor, canalizând preocupările lor spre studiul unor abordări noi sau al unor tendinţe în domenii ţintă, precum şi căutarea de soluţii la teme problematice actuale;
 • activităţi de cercetare ale studenţilor, prin care se aprofundează domenii de studiu, sub supervizarea cadrelor didactice titulare la discipline din domeniu, dezvoltând investigaţii, analize şi evaluări ale unor probleme deschise, propunând soluţii posibile cu modalităţi de aplicare, de validare a rezultatelor;
 • activităţi de cercetare în cadrul Departamentului de Cercetare – Dezvoltare - Inovare, prin proiecte multidisciplinare cu finanţare locală sau câştigate prin competiţiile la nivel regional ori naţional.

Activitatea de cercetare acoperă domenii tematice variate şi tratează transformările care au loc în procesul trecerii la societatea bazată pe cunoaștere, în vederea adaptării serviciilor juridice şi publice la standardele europene. Tematica abordată de un colectiv mărit de autori-cadre didactice, s-a extins ca problematică şi a cunoscut o abordare aprofundată în acord cu specificul regiunii şi al preocupărilor din activitatea de cercetare.

Modul de valorificare a rezultatelor activităților de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora s-au realizat prin:

 • publicarea de articole în reviste de prestigiu (inclusiv cotate ISI - Web of Science sau/şi indexate în BDI);
 • participare la conferinţe şi simpozioane științifice;
 • organizarea de conferinţe, reuniuni de lucru care să favorizeze contactele între universitari, studenţi şi specialişti, justiţiabili, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, etc.;
 • editare de carte (monografii, manuale universitare), rapoarte de cercetare, culegeri tematice, lucrări originale pe plan naţional şi local;
 • participarea la saloane internaționale de inventică.

În cadrul FDSA, este editată, din anul 2008, revista științifică Public Administration & Regional Studies, indexată BDI și care se bucură de o reală vizibilitate la nivel national și European.

Activităţile de cercetare ale studenţilor sunt încurajate să fie finalizate prin participarea la conferința studențească anuală Donaris (a 15-a ediție în anul 2022) precum și prin publicarea unor articole științifice în Revista studenteasca Ecce Iuris, înființată încă din anul 2009.

O altă componentă importantă în sfera cercetării ştiinţifice o reprezintă manifestările organizate de facultatea noastră. Cu ocazia acestor evenimente ne propunem facilitarea dialogului cercetătorilor în domeniul ştiinţelor juridice, administraţiei publice şi studiilor regionale, precum şi promovarea comunicării şi a schimbului de experienţă pentru cadrele didactice şi studenţii de la aceleaşi profile din ţară şi din străinătate.

În acest sens, în anul universitar 2019-2020, facultatea noastră a organizat conferinţa internaţională Education, Exploration and Progress in the Third Millenium, aflată la a 12-a sa ediţie. În perioada de la înființarea sa și până în prezent, în cadrul FDSA s-au desfăşurat o serie de evenimente de o importanţă deosebită, care au implicat atât cadrele didactice, cât şi invitaţi de seamă. Astfel, facultatea noastră a organizat în incinta sa un spaţiu special pentru Centrul de Documentare Europeană, devenind membră a reţelei Centrelor de Documentare Europeană. Scopul primordial al acestui centru este de a aduce informaţia şi documentele cu privire la politicile, legislaţia şi instituţiile Uniunii Europene cât mai aproape de publicul interesat şi de a promova o abordare de tip proactiv a fenomenului complex care este integrarea europeană. În anul 2019, facultatea noastră a organizat la Galați, în parteneriat cu alte instituții naționale și europene, Forumul pentru cooperare în Regiunea Dunării.

În privinţa parteneriatelor noastre pe plan internaţional, se poate observa o conectare activă la realitatea academică şi socio-economică europeană a facultăţii prin intermediul acordurilor de parteneriat Erasmus, Socrates, Erasmus + (cu Franţa, Belgia, Spania, Italia, Polonia, Germania) care asigură un flux continuu de mobilităţi studenţeşti şi de cadre didactice.


Prin programele Erasmus+, li se acordă studenţilor posibilitatea de a studia la o universitate în străinătate, fapt care presupune un proces de cunoaştere a unui sistem educaţional diferit faţă de cel din România, dar şi familiarizarea cu un alt spaţiu cultural. Experienţa dobândită ca urmare a acestui schimb cultural substanţial este una benefică pentru oricare dintre cei cărora li se oferă această oportunitate. Pentru mulţi dintre studenţii care au beneficiat de o bursă prin acest program, Erasmus a constituit o etapă hotărâtoare atât pentru cariera profesională, cât şi pentru viaţa personală a fiecăruia.

Un aspect încurajator pentru oricare dintre cei care vor să studieze la alte universităţi europene este posibilitatea echivalării examenelor susţinute în străinătate la întoarcerea în ţară, datorită sistemului de credite transferabile adoptat şi de facultatea noastră.

După cum se poate constata, planul managerial elaborat în concordanţă cu misiunea Facultății de Drept și Științe Administrative se fundamentează pe o serie de valori, reprezentative pentru domeniile de studiu pe care le coordonează: competenţă şi probitatea profesională, respectul faţă de lege, implicarea activă în viaţa comunităţii pentru a răspunde cât mai prompt şi adecvat cerinţelor şi aspiraţiilor sale.